Contingut

 

 

Formacions vegetals i hàbitats observats

 

 • Joncedes i prats, sovint emmatats, -i timonedes associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i de terra baixa
 • Cingles i penyals calcaris de muntanya
 • Boscos mixtos d' alzina (Quercus ilex subsp. ilex)Més informació
 •  i  pi blanc (Pinus halepensis)Més informació.
 • Boscos mixtos de  carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) Més informació, de terra baixa i de l’estatge submontà
 • Pinedes de  pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)Més informació dels Prepirineus i del territori auso-segàrric
 • Savinoses (màquies o garrigues amb   savina (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea)Més informació arborescent) calcícoles, de les contrades mediterrànies no litorals

Amunt

Espècies destacades

 • aufrany (Neophron percnopterus)Més informació
 • voltor (Gyps fulvus)Més informació
 • isard (Rupicabra pyrenayca)
 • ratolí de bosc (Apodemus sylvaticus)
 • banyariquer (Purpuricenus budensis)Més informació
 • Phyllomorpha laciniata
 • alzina (Quercus ilex subsp. ilex)Més informació
 • carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) Més informació
 • cirerer de guineu (Prunus mahaleb)
 • pi blanc (Pinus halepensis)Més informació
 • pi roig (Pinus sylvestris)Més informació
 • pinassa (Pinus nigra subsp. salzmannii)Més informació
 • savina (Juniperus phoenicea subsp. phoenicea)Més informació
 • teix (Taxus baccata)Més informació
 • arenària (Arenaria tetraquetra)
 • campaneta rotundifòlia (Campanula rotundifolia)Més informació
 • caputxina olorosa (Gymnadenia conopsea)
 • Centaurea montana
 • corona de rei (Saxifraga longifolia)
 • crespinell groc (Sedum acre)Més informació
 • curraià vermell (Cephalanthera rubra)
 • Centaurea paniculata
 • flor caputxina (Anacamptis pyramidalis)Més informació
 • herba felera (Ajuga chamaepitys)
 • lliri de Sant Bru (Anthericum liliago)Més informació
 • paroníquia de roca (Paronychia kapela)Més informació
 • timó comú (Thymus vulgaris)Més informació
 • timó groc (Teucrium polium ssp. aureum)Més informació
 • xuclamel de roca (Lonicera pyrenaica)Més informació
 • pixacà verd (Hygrocybe psittacina)

Amunt

Altres sortides

 

Amunt