El Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural ha encarregat a la Institució Catalana d’Història Natural la redacció d’una Estratègia Catalana de Conservacióde Flora (ECCF).

El 22 de maig de 2012 es va constituir un Grup Promotor de l'ECCF que va preparar els primers documents de treball, que van ser presentats i debatuts a les III Jornades de Conservació de Flora (Lleida, 14-16 de juny de 2012).

Els treballs de l’ECCF es continuaran al llarg de tot l’any 2013, amb previsió de l'aprovació final al mes de desembre.

Des d’ara, s’obre aquest espai web com a repositori de documents, canal de comunicació i plataforma de difusió dels treballs i objectius de l’ECCF, entre els membres de l’equip redactor, membres de la ICHN, professionals del sector i públic interessat, que s’anirà ampliant i desenvolupant des d’ara mateix.

Barcelona, febrer de 2013

Antecedents i àmbits

Documents d’interès

Document final_2014-2020

Organització

Calendari

Actualitat

El dijous 12 de juny, es va lliurar, a la Direcció General de Medi Natural del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) de la Generalitat de Catalunya el document «Estratègia Catalana de Conservació de la Flora» (ECCF), fruit de la col·laboració d’uns 70 participants, coordinats per Cèsar Blanché, catedràtic de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, i dinamitzats per Albert Palou, de la Universitat de Vic. Junt amb ells, el grup promotor i redactor inclou botànics d’altres universitats (de Barcelona, de l’Autònoma de Barcelona, de Lleida), del propi DAAM, del Servei de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona, i de professionals no adscrits a cap administració.

L’elaboració de l’Estratègia Catalana de Conservació de la Flora fou encarregada pel DAAM a la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), entitat que ha procurat que el treball fos el més transversal i participatiu possible. El document final, de 217 pàgines, a més dels annexos i documentació complementària, es poden consultar a la web de la ICHN (http://ichn.iec.cat/eccf.htm). Tant l’organització dels treballs com el document final segueixen en tots els sentits les pautes dreçades per les Estratègies de Conservació de la Flora genèriques que ja existeixen als nivells europeu i mundial, i com aquestes, adopta l’horitzó temporal del 2020.

A banda dels aspectes de plantejament general, l’ECCF s’estructura en cinc àmbits temàtics: Comprendre i documentar la diversitat de la flora catalana, Conservar la diversitat de la flora catalana, Garantir l’ús sostenible de la diversitat de la flora a Catalunya, Promoure l’educació i la conscienciació sobre la diversitat de la flora, i Construir la capacitat per a conservar la diversitat de la flora. A cadascun d’aquests àmbits es plantegen programes i accions concretes, temporalitzats i valorats econòmicament.

És destacable que, al costat de força accions que es proposen de nou (com ara la redacció de plans de conservació d’espècies amenaçades, o l’execució d’estudis específics de conservació), s’hi recullen actuacions que ja s’estan duent a terme, per exemple dins els plans de gestió dels espais protegits, o bé com a part de l’activitat de diferents grups de recerca en botànica. Per això, el principal punt fort de l’ECCF és la proposta d’una correcta planificació, coordinació i execució de totes aquestes accions en els propers anys. Dins d’aquesta proposta, s’hi inclou la creació d’un Observatori per a la Conservació dela Flora de Catalunya.

És previst de fer una presentació pública de l’ECCF 2014-2020 en un acte que tindrà lloc després de l’estiu.


 

Més informació


Acaba el procés de debat de l'ECCF

El 3 de febrer passat, va tenir lloc, a la Facultat de Farmàcia de la UB, la darrera reunió de treball del Grup Promotor de l’ECCF, en la qual es van revisar les 99 esmenes presentades al darrer esborrany de text del document de l’Estratègia i que ja són la darrera etapa de participació, de manera que es pot considerar el text com a aprovat en la versió de treball.

Des d’ara, una comissió redactora, formada pel Secretari de l’ECCF, Albert Palou, l’Assessora estratègica, Beatriu Tenas i el Coordinador de l’ECCF, Cèsar Blanché s’encarregarà d’incorporar totes les correccions i de preparar el text final que es donarà a conèixer oportunament, d’acord amb la ICHN, en aquest mateix espai web.

Agraïm la col·laboració de totes les persones que han contribuït amb les seves aportacions al debat i a la millora dels documents i textos. La versió definitiva de l’ECCF es donarà a conèixer en els properes setmanes.

29/10/2013 - Reunió del Grup Promotor de la ECCF
El 29 d’octubre passat, el grup promotor de la Estratègia Catalana Conservació de Flora va celebrar una nova sessió de treball per a la elaboració d'aquest document. En aquesta ocasió es va comptar amb la presència del Cap de Museus del Departament de Cultura de la Generalitat, Jusèp Boya, que va exposar les possibles línies d'encontre entre el futur Pla de Museus de Catalunya i les iniciatives vinculades amb el patrimoni natural del nostre país. La reunió va seguir amb el repàs de les activitats dels coordinadors d’àmbit, que van avançant en la redacció dels documents de diagnòstic i en el plantejament de les accions concretes que han de marcar el futur desenvolupament de l’estratègia.  
5/2/2013 - Reunió del Grup Promotor de la ECCF
El proppassat dimarts dia 5 de febrer va tenir lloc, a la Facultat de Farmàcia (UB), la reunió de Grup Promotor de l’ECCF que va acordar l’organització funcional de l’estratègia i la planificació d’activitats, que ha d’acabar amb l’aprovació del document final abans de final de 2013, amb diverses fases de participació. A la segona part de la reunió es va iniciar el debat sobre un dels temes transversals de l’ECCF com és la de bancs de dades per a conservació de flora, que va comptar amb la intervenció convidada del professor Xavier Font, responsable del BDBC.


Altres notícies

5 de febrer_Reunió de continguts del web

28 de gener_Recull de dades

15 de gener_Assignació de tasques

 

   

Estratègia Catalana de Conservació de Flora

Contacte: secretaria.eccf@gmail.com

Twitter: @eccflora