Política de privacitat

La política de protecció de dades que s’enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per la Societat Catalana de lepidopterologia (SCL) en el desenvolupament de llurs funcions i activitats. 

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals és:

Societat Catalana de Lepidopterologia

Entitat adherida a la Institució Catalana d’Història Natural

Seu social: Museu de Ciències Naturals de Barcelona.

Plaça Leonardo da Vinci, 4-5
E-08019 Barcelona 

2. Finalitat del tractament de les dades
Les dades que una persona subministra a la Societat Catalana de Lepidopterologia per qualsevol mitjà són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l’única finalitat de lliurar o atendre el servei sol·licitat.
En cadascun d’aquests mitjans, la SCL informa de la finalitat del tractament de les dades que es durà a terme únicament i exclusivament si la persona ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden recollir dades personals.                                         

Servei o activitat objecte de tractament

Per a què fa servir la SCL les dades personals

Quant de temps conserva la SCL les dades personals

Subscripcions a revistes i a butlletins d’informació, i accés al Portal de Publicacions
i a fòrums de debat.

Tramet informació dels serveis relatius als quals la persona s’ha subscrit.

Conserva les dades personals fins al moment en què se sol·licita de no rebre cap més comunicació, moment en el qual les dades són suprimides.

Es pot sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat.

Congressos, conferències i altres activitats.

Tracta les dades personals per a la gestió i l’organització de les activitats de la SCL.

Conserva les dades personals fins que fineix l’activitat, moment a partir del qual es conserven com a part del registre històric.

La persona interessada subministra les seves dades de manera voluntària en tot moment, i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces i en respon; la SCL es reserva el dret a excloure dels serveis les persones que hagin facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Les dades lliurades són tractades únicament amb la finalitat per a la qual es van demanar i van ser autoritzades per la persona interessada. No se cedeixen les dades a tercers, llevat que la persona interessada ho hagi autoritzat expressament o per qüestions legals.

3. Tractament de les dades personals per tercers

Una part dels serveis de la SCL pot ser duta a terme per entitats terceres dedicades a aquest fi. La gestió consegüent de les dades personals per aquestes entitats es duu a terme únicament i exclusivament per a garantir la realització, la seguretat i la disponibilitat dels serveis que la SCL ofereix; la SCL garanteix que aquestes entitats apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

4. Els drets de les persones quan faciliten les seves dades

En qualsevol moment, una persona pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què tracta la SCL les seves dades. Aquesta persona pot:

· Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té la SCL i quin ús en fa.

· Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o la rectificació de dades inexactes.

· Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci cap més tractament, fora de les que la llei exigeix conservar.

· Oposar-se a un tractament, és a dir, que la SCL no faci un ús concret de les seves dades.

· Limitar el tractament, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin conservades únicament per necessitats legals.

· Portabilitat de les dades, és a dir, que la SCL li ha de lliurar les dades en un format compatible perquè les pugui portar a un tercer que li ha ofert un servei.

Per a qualsevol d’aquestes gestions, la persona interessada pot dirigir un escrit a la SCL amb la indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del seu DNI, a l’adreça següent:

Societat Catalana de Lepidopterologia
Apartat de correus 35049
E-08080 Barcelona

o bé enviant un correu electrònic a l’adreça: scl.ichn@iec.cat

Igualment, si la persona interessada desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme la Societat Catalana de Lepidopterologia, es pot posar en contacte amb aquesta institució enviant un correu electrònic a l’adreça: scl.ichn@iec.cat.