Butlletí de la Societat Catalana de Lepidopterologia_Número 110_Any 2019_ISSN: 1132-7669

Índex

Proemi  
Articles  

Ylla, J., Requena, E. & Macià, R. Nova addenda al Catàleg dels tortrícids de Catalunya (Lepidoptera: Tortricidae).

23

Stefanescu, C., Jubany, J. & Freixas, L. Notes sobre el comportament i els enemics naturals de la nimfa dorment, Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758), a Catalunya (Lepidoptera: Nymphalidae).

31

Dantart, J. Resultats de les tretzenes Nits de les Papallones (CatalanMoth Nights): 2–6 de juny de 2016.

45

Segarra Gómez, J. Contribució al coneixement dels lepidòpters de la comarca de l’Alt Camp (Lepidoptera).

69

 

Notes breus

 

Cervelló, A., Requena, E., Vallhonrat, F. & Xaus, A. Addenda i novetats faunístiques per a Catalunya en el cens d’heteròcers i de microlepidòpters del Solsonès, de la zona del Santuari del Miracle (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera).

77

Garre, M., Guerrero, J.J., Rubio, R.M. & Ortiz, A.S. Dos nous microlepidòpters per a Catalunya i noves addicions per al catàleg dels lepidòpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Insecta: Lepidoptera).

83

Guzmán, E. Migració de Daphnis nerii (Linnaeus, 1758) (Sphingidae) a Catalunya

 

Lockwood, M. Confirmació del cicle biennal en la muntanyesa fistonada, Erebia euryale (Esper, 1805), a Catalunya.

91

Notícia de les activitats de la SCL.

 

Notícia d’altres activitats.

 

Butll. Soc. Cat. Lep., 110_2018 ISSN: 1132-7669

Editorial

Commemoració dels 40 anys de la SCL

Aquest any s’escau el 40 aniversari de la fundació de la SCL, que va ser el 18 de novembre de 1978. Calia celebrar-ho de la millor manera possible per a la nostra entitat i també aprofitar l’avinentesa per situar-nos en el moment de continuïtat que estem vivint després de tanta feina feta, per recordar l’esforç i la il·lusió lliurats per tants socis, i, evidentment, per fer un balanç del nostre recorregut en aquests anys passats. Durant el 2018 s’han desenvolupat diverses activitats de commemoració, que es resumeixen tot seguit.

Articles

Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 23-30; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Nova addenda al Catàleg dels tortrícids de Catalunya (Lepidoptera: Tortricidae), de Josep Ylla, Emili Requena & Ramon Macià.

Abstract. Update of the catalogue of Catalan Tortricidae (Lepidoptera: Tortricidae). An update of the catalogue of the Catalan species of Tortricidae is presented. The total number of species now reaches 346, three of which, Capua vulgana (Fröhlich, 1828), Cydia semicinctana (Kennel, 1901) and Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851), represent the first records for the Iberian Peninsula.

Resum. Es presenta una nova addenda de nou tàxons al catàleg de les espècies de tortrícids que viuen a Catalunya, tres dels quals, Capua vulgana (Fröhlich, 1828), Cydia semicinctana (Kennel, 1901) i Dichrorampha gruneriana (Herrich-Schäffer, 1851), constitueixen la primera citació per a la fauna ibèrica. Amb aquesta addenda, la xifra total d’espècies puja a 346.  

Key words: Capua vulgana, Cydia semicinctana, Dichrorampha gruneriana, Tortricidae, check-list, Catalonia, NE Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 31-43; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

 

Notes sobre el comportament i els enemics naturals de la nimfa dorment, Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758), a Catalunya (Lepidoptera: Nymphalidae), de Constantí Stefanescu, Jordi Jubany & Lídia Freixes.

Abstract. Notes on the behaviour and the natural enemies of the Large Tortoiseshell, Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758) in Catalonia (Lepidoptera: Nymphalidae). This note presents new information on various aspects of the ecology of the Large Tortoiseshell Nymphalis polychloros in Catalonia. Specifically, we provide data on the sites adults select for hibernation and the resourses they feed on, the food plants and the natural enemies during different parts of the life cycle. Along with abandoned buildings, this butterfly regularly uses nest-boxes placed for the Edible Dormouse (Glis glis) in oakwoods and beechwoods. Up to nine different species of trees were found to be used as food plants in our region, the commonest being southern nettle tree (Celtis australis), field elm (Ulmus minor) and wild cherry (Prunus avium). When they leave hibernation, adults often visit the catkins of grey willows (Salix atrocinerea) but are also much attracted to tree sap and aphid honeydew. In summer, they are frequently seen on mature fruit but only rarely on flowers. Both males and females in spring and summer are attracted to damp soil. In all phases of its life cycle, the Large Tortoiseshell is preyed upon by a number of natural enemies. We have detected a parasitoid Hymenoptera (Scelionidae) that attacks the eggs, a number of Tachinidae flies that attack the larvae and the Chalcidae Hymenoptera Pteromalus puparum that parasitises the pupae. In a small sample of pre-pupae, mortality reached 70 % and we detected the ant Aphaenogaster subterranea as one of the predators. Likewise, a hibernating adult in an Edible Dormouse nest-box was preyed upon by a Yellow-necked Mouse (Apodemus flavicollis), a rodent that is regarded as one of the main natural enemies of this and other Nymphalidae that hibernate as adults in Europe.

Resum. En aquesta nota donem a conèixer noves observacions sobre diferents aspectes de l’ecologia de la nimfa dorment, Nymphalis polychloros, a Catalunya. Concretament, aportem dades sobreels llocs que seleccionen els adults per hibernar i els recursos que fan servir per alimentar-se, les plantes nutrícies i els enemics naturals en les diferents fases del cicle de l’espècie. A més de les construccions abandonades, per hibernar, la nimfa dorment utilitza regularment les caixes de cria del liró gris (Glis glis), en rouredes i fagedes. Fins a nou espècies d’arbres diferents s’utilitzen per fer la posta a la nostra regió, i els més habituals són el lledoner (Celtis australis), l’om (Ulmus minor)i el cirerer (Prunus avium). Quan surten de la diapausa, els adults visiten sovint els aments del gatell (Salix atrocinerea), però també són molt atrets pels exsudats de diferents arbres i la melassa de pugó. A l’estiu són més habituals les visites a fruits madurs, mentre que són rares les visites a flors. Tant els mascles com les femelles, a la primavera i a l’estiu, acudeixen a libar la terra humida. Totes les fases del cicle pateixen mortalitat a causa dels enemics naturals. Hem trobat un parasitoide himenòpter Scelionidae que ataca els ous, diferents dípters taquínids que ataquen les larves i l’himenòpter calcídid Pteromalus puparum, que parasita les pupes. En una petita mostra de prepupes vam trobar una mortalitat elevada, de prop del 70 %, i vam poder identificar la formiga Aphaenogaster subterranea entre un dels depredadors. Així mateix, un dels adults hibernant en una caixa de cria de liró gris va ser depredat pel ratolí lleonat (Apodemus flavicollis), considerat el principal enemic natural d’altres nimfàlids que hibernen com a adults al nord d’Europa.

Key words: Nymphalis polychloros, Nymphalinae, Nymphalidae, Lepidoptera, host-plant use, feeding resources, overwintering, natural enemies, Catalonia, Iberian Peninsula.


Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 45-68; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Resultats de les tretzenes Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights): 2–6 de juny de 2016, de Jordi Dantart.

Abstract. Results of the thirteenth Catalan Moth Nights: 2–6 June 2016. The results of the thirteenth Catalan Moth Nights (CMN) are presented. This event is organized once a year by the Catalan Lepidopterological Society in Catalonia and Andorra. On this occasion, the CMN were held on the nights of 2–6 June 2016 and a total of 71 people participated. In all, 74 localities in 25 different Catalan counties and in Andorra, at an altitudinal range of around 2,306 m, were sampled. In total, 4,792 moths were observed, belonging to 520 species from 38 families. Of these species, the Lypusidae Agnoea xanthosoma (Rbl) and Anchinia laureolela H-S., the Cosmopterigidae Coccidiphila danilevskyi Snv, the Tortricidae Cnephasia bizensis Réal and the Pyralidae Asalebria pseudoflorella (Schmdt) were recorded for the first time in Catalonia.

Resum. Es presenten les dades globals obtingudes durant la tretzena edició de les Nits de les Papallones (Catalan Moth Nights, CMN), esdeveniment que la Societat Catalana de Lepidopterologia organitza un cop l’any a Catalunya i Andorra. Es van celebrar del 2 al 6 de juny de 2016 i hi van participar unes 71 persones. El mostreig es va fer en 74 localitats, que se situen en 25 comarques de Catalunya i a Andorra, i que abasten un rang altitudinal d’uns 2.306 m. Els censos fets corresponen a una mostra d’uns 4.792 exemplars observats de 520 espècies que pertanyen a 38 famílies de lepidòpters. De totes les dades recollides destaquen els lipúsids Agnoea xanthosoma (Rbl) i Anchinia laureolela H-S., el cosmopterígid Coccidiphila danilevskyi Snv, el tortrícid Cnephasia bizensis Réal  i el piràlid Asalebria pseudoflorella (Schmdt), que se citen per primer cop de Catalunya.

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Catalan Moth Nights, results, Catalonia, NE Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 69-75; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Contribució al coneixement dels lepidòpters de la comarca de l’Alt Camp (Lepidoptera), Joan Segarra Gómez.

Abstract. Contribution to the knowledge of the butterflies and moths of L’Alt Camp (Lepidoptera). This work consists of a continuation with new species of a previous work (Segarra 2018) on the Macroheterocera of the county of L’Alt Camp. The new species include butterflies and Microheterocera detected in 2017, 2018 and 2019 in Ranxos de Bonany (Querol), a residential area at 765 m a.s.l. (UTM 31TCF68). These finds add a total of 141 species to the full county list.

Resum. Aquest treball és la continuació, i una ampliació amb espècies no citades, d’un d’anterior (Segarra 2018) sobre el coneixement dels macroheteròcers de la comarca de l’Alt Camp. S’amplia el cens amb aportacions de Ropalòcers i Microheteròcers trobats durant els anys 2017, 2018 i 2019 a la mateixa localitat de la urbanització els Ranxos de Bonany (Querol), a 765 m d’altitud (UTM 31TCF68). S’aporten citacions que amplien el cens en 141 espècies més.

Key Words: Ropalocera, Heterocera, Microlepidoptera, faunistics, Alt Camp, Catalonia, Iberian Peninsula.

Notes breus

Butll. Soc. Cat. Lep., 110: 77-82; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Addenda i novetats faunístiques per a Catalunya en el censd’heteròcers i de microlepidòpters del Solsonès, de la zona del Santuari del Miracle (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera)

Additions with new species for Catalonia to the catalogue of the Heterocera and Microlepidoptera fauna from the Sanctuary of El Miracle (Solsonès) (Lepidoptera: Heterocera, Microlepidoptera)

Arcadi Cervelló1, Emili Requena2, Francesc Vallhonrat2 & Albert Xaus3

Key words: Heterocera, Lepidoptera, Faunistics, el Miracle (Solsonès), Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 110:83-90; 15.XII.2019 ISSN: 1132-7669

Dos nous microlepidòpters per a Catalunya i noves addicions per al catàleg dels lepidòpters del Parc Natural de l’Alt Pirineu (Insecta: Lepidoptera)

Two new micromoths for Catalonia, and additions to the
checklist of the Lepidoptera of the Alt Pirineu Natural Park (Insecta: Lepidoptera)

Manuel Garre, Juan José Guerrero, Rosa María Rubio & Antonio S. Ortiz.

Key words: Metendothenia atropunctana, Scoparia gallica,Lepidoptera, Alt Pirineu Natural Park, Catalonia, Iberian Peninsula.

Butll. Soc. Cat. Lep., 109: 101-103; 31.XII.2018 ISSN: 1132-7669

 

Confirmació del cicle biennal en la muntanyesa fistonada, Erebia euryale (Esper, 1805), a Catalunya


Confirmation of the biennial cycle of Large Ringlet, Erebia euryale (Esper, 1805), in Catalonia

Michael Lockwood.

Key words: Lepidoptera, Nymphalidae, Satyrinae, Large Ringlet, Erebia euryale, biennial cycle, Catalonia, Iberian Peninsula.

Si voleu més informació...
Si voleu més informació sobre les activitats de la Societat Catalana de Lepidopterologia podeu adreçar-vos a l’apartat de correus 35049; 08080 Barcelona o, per correu electrònic, a l’adreça: scl.ichn@iec.cat
Torna