Institució Catalana d'Histňria Natural (ICHN)

Reglament de règim interior


CAPÍTOL I
De l’organització

Article 1. Finalitat i gestió de l’entitat

1. La Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), és una associació de caire científic i sense ànim de lucre que té per finalitat promoure l’estudi i la conservació dels diferents components del medi natural i difondre’n els coneixements obtinguts.

2. La gestió de l’entitat és encomanada al Consell Directiu, que és escollit lliurement i directament pels socis.

3. D’acord amb l’article 22 dels Estatuts de la ICHN, a fi de dur a terme una activitat determinada concordant amb els objectius de l’entitat, es poden constituir comissions, grups de treball i delegacions.


CAPÍTOL II
Del Consell Directiu
 

Article 2. Composició

1. El Consell Directiu està format per les persones que ocupen la Presidència, la Vicepresidència, la Secretaria, la Tresoreria i les vocalies necessàries, amb un mínim de sis, per a desenvolupar les tasques de direcció, administració i
representació de l’entitat i complir les decisions preses per l’Assemblea General.

2. P
oden assistir a les reunions del Consell Directiu, amb finalitat informativa, un representant de cada comissió, grup de treball o delegació, així com els socis que ho demanin i les persones que aquest consideri oportú convocar.

Article 3. Durada del mandat

1. El mandat dels membres del Consell Directiu té una durada de dos anys.

2. Els membres del Consell Directiu no poden exercir el mateix càrrec més de tres mandats consecutius.

Article 4. Renovació dels càrrecs

1. Cada any s’ha de renovar la meitat dels membres del Consell Directiu, i ho han de fer, alternativament, un any la Presidència, la Tresoreria i la meitat dels vocals, i l’any següent la Vicepresidència, la Secretaria i l’altra meitat dels vocals.

2. Tots els socis numeraris que ho desitgin poden presentar la seva candidatura per ocupar un càrrec del Consell Directiu amb independència de la seva antiguitat. Els menors d’edat no poden exercir un càrrec del Consell Directiu.

3. Les candidatures s’han de presentar dins el període fixat pel Consell Directiu, que s’ha d’haver anunciat a tots els socis. Una vegada acabat aquest termini, s’han de fer públiques les candidatures rebudes juntament amb la convocatòria de l’Assemblea General. Entre la data de la convocatòria i la de la celebració de l’Assemblea General hi ha d’haver quinze dies com a mínim.


Article 5
. Funcions del Consell Directiu i dels seus càrrecs

1. Les funcions del Consell Directiu són les definides per l’article 14 dels Estatuts.

2. Les funcions dels càrrecs del Consell Directiu són les definides pels articles 19, 20 i 21 dels Estatuts.

3. Per a la realització dels treballs administratius i tècnics, el Consell Directiu pot comptar amb el suport de personal contractat.


Article 6
. La Comissió Permanent

1. Una vegada renovats els càrrecs del Consell Directiu, s’ha de constituir la Comissió Permanent, la qual estarà constituïda, com a mínim, per la Presidència, Vicepresidència, Secretaria i Tresoreria.

2. La Comissió Permanent té potestat per resoldre afers de tràmit o urgents i ha de donar compte de la seva actuació en la primera reunió ordinària del Consell Directiu.


Article 7
. Periodicitat de les reunions

La periodicitat de les reunions del Consell Directiu és la que s’estableix a l’article 15 dels Estatuts.


Article 8
. Assistència a les reunions

1. Els membres del Consell Directiu tenen l’obligació d’assistir a totes les reunions, ja siguin ordinàries o extraordinàries, tot i que, per causes justificades, poden excusar-se’n. L’assistència del president/a i del secretari/ària, o de les persones que els substitueixen, és imprescindible.

2. L’absència no justificada a tres reunions consecutives, o a sis d’alternes, pot ser motiu de cessament com a membre del Consell Directiu. Aquest cessament ha d’ésser acordat per majoria absoluta dels membres del Consell Directiu i ratificat per l’Assemblea General.

3. Els representants de les delegacions han d’assistir a les reunions del Consell Directiu , d’acord amb el que estableix el capítol VII.

4. Els representants de les comissions, dels grups de treball i també els dels socis adherits, poden assistir a les reunions del Consell Directiu quan hi siguin convocats pel Consell Directiu, o ho hagin sol·licitat i hi siguin autoritzats per la Comissió Permanent si es tracta d’una assistència puntual, o pel Consell Directiu si es tracta d’una assistència continuada.

5. Amb finalitat informativa, tota persona vinculada amb l’activitat de la Institució, així com el personal contractat, pot assistir a les reunions del Consell Directiu, sempre que aquest ho consideri convenient.


Article 9
. Ordre del dia de les reunions

L’ordre del dia del Consell Directiu ha de ser preparat per la Secretaria, d’acord amb la Presidència, i ha d’incloure tots els punts que han estat presentats pels membres del Consell Directiu i pels representants de les comissions, dels grups de treball, de les delegacions i dels socis adherits.

Article 10. Votacions

Les votacions en les reunions del Consell Directiu es resolen per majoria absoluta dels membres electes del Consell Directiu assistents. En cas d’empat, s’ha d’ajornar la decisió fins a la reunió següent. Si persisteix l’empat, el vot de la Presidència és decisiu.

 


CAPÍTOL III
Dels socis

Article 11. Categories de soci

1. Pel que fa a persones físiques, la ICHN distingeix les categories de soci següents: soci numerari, soci d’honor, soci emèrit i soci protector.

2. Les associacions, les fundacions, les institucions i les empreses amb personalitat jurídica pròpia poden ser socis adherits, corporatius i també protectors.

3. La definició de les diferents categories de soci és l’establerta per l’article 5 dels Estatuts.

Article 12. Drets i deures dels socis

1. Una vegada acceptats pel Consell Directiu, els socis tenen els mateixos drets i deures que la resta de socis, tot i que la condició de soci s’adquireix de manera definitiva quan hagi estat ratificada per l’Assemblea General.

2. Els drets i els deures dels socis de la ICHN són els que s’estableixen als articles 6 i 7 dels Estatuts.

Article 13
. Quotes

1. D’acord amb les diferents categories de soci, s’estableixen les quotes següents:

a) Els socis numeraris paguen la quota establerta per l’Assemblea General.
b) Els socis emèrits i els socis honoraris estan exempts del pagament de la quota.
c) Els socis adherits, els socis corporatius i els socis protectors paguen la quota especial establerta per l’Assemblea General per a aquestes categories.

2. L’Assemblea General pot establir quotes reduïdes per als socis numeraris que siguin estudiants, per a persones que es trobin a l’atur o per als socis que pertanyin alhora a altres societats adherides o filials de l’Institut d’Estudis Catalans sempre que hi hagi reciprocitat.

3. Si dos o més socis numeraris tenen el mateix domicili familiar, poden sol·licitar pagar una sola quota; en aquest cas, cadascun d’ells té els mateixos drets i deures que els altres socis numeraris, però reben un únic exemplar de les publicacions i de les trameses.

Article 14. Pèrdua de la condició de soci

Els associats perden la condició de soci si es dóna algun dels supòsits establerts a l’article 8 dels Estatuts.


CAPÍTOL IV
De lAssemblea General

Article 15. Ordre del dia

L’ordre del dia de l’Assemblea General ordinària ha de contenir necessàriament els punts a, d, e, f i k de l’article 10 dels Estatuts, a més dels que decideixi el Consell Directiu.

Article 16. Quòrum

Es poden prendre acords sigui quin sigui el nombre de socis que votin.

Article 17. Votació

1. El vot dels socis és personal i indelegable, llevat dels casos dels socis corporatius o adherits o dels socis protectors quan tinguin personalitat jurídica, els quals han de designar un representant per assistir a l’Assemblea General. Cada soci té dret a un vot.

2. Les votacions es fan a mà alçada, llevat que siguin considerades secretes o quan amb anterioritat s’hagi permès el vot per correu, portat en mà per un altre soci o emès per mitjans telemàtics.

3. Les votacions són secretes en els casos següents:
a
) Sempre que ho decideixi la Presidència.

b) En l’elecció dels càrrecs del Consell Directiu.
c
) Sempre que algun soci assistent a l’Assemblea General ho sol·liciti, amb excepció d’aquelles votacions que amb anterioritat s’hagi permès el vot per correu, portat en mà per un altre soci o emès per mitjans telemàtics.

4. En el cas de l’elecció dels càrrecs del Consell Directiu, i en els casos que el Consell Directiu explícitament ho estableixi, es pot exercir el dret de vot personalment assistint a l’Assemblea General, trametent el vot per correu, emetent-lo per mitjans telemàtics, portant-lo en mà a la Secretaria o lliurant-lo personalment a un altre soci que assisteixi a la celebració de l’Assemblea General.

5. En els casos de vot per correu o portat en mà, cal emplenar la papereta corresponent i lliurar-la i adreçar-la a la Secretaria de la ICHN de manera que es pugui comprovar la condició d’associat del votant.

6. En els casos de vot per correu electrònic o per altres mitjans telemàtics, cal que aquests s’adrecin a la Secretaria de la ICHN dins els terminis previstos i que es faci de manera que es pugui comprovar la identitat i la condició d’associat del votant.

7. La Secretaria de la ICHN mantindrà la confidencialitat dels vots rebuts per correu, portats en mà o rebuts per mitjans telemàtics. No podrà fer cap tipus de difusió del nom dels votants ni del sentit del seu vot ni abans ni després de les corresponents votacions.

8. Els càrrecs del Consell Directiu de la ICHN són escollits per majoria simple dels socis presents, representats o que hagin votat per correu o per mitjans telemàtics. La mateixa norma s’aplicarà en totes aquelles altres votacions que s’hagin convocat de manera prèvia a la celebració de l’Assemblea General, llevat dels casos previstos a l’article 12.3 dels Estatuts, que requeriran disposar de majoria qualificada.

9. Totes les altres decisions que es prenguin en el transcurs de l’Assemblea General i requereixen una votació, s’han de prendre per majoria simple dels socis presents amb dret a vot.

10. En tots els casos, si hi ha empat s’ha de fer una nova votació entre els assistents a l’Assemblea General.


CAPÍTOL V
Dels socis corporatius

Article 18. Definició

Són socis corporatius les institucions i empreses públiques o privades que compleixen els requisits de l’article 5.6 dels Estatuts.

Article 19. Representació

El soci corporatiu ha de designar un representant, el qual ha de ser acreditat pel Consell Directiu perquè pugui assistir a l’Assemblea General i votar en representació de la institució que l’ha nomenat.

Article 20. Drets i deures

1. El soci corporatiu conserva la seva plena independència d’actuació, bé que la identificació amb els principis bàsics de la ICHN es dóna per suposada i, per tant, el Consell Directiu pot retirar la condició de soci corporatiu a l’ens associat que es captingui d’una manera contrària als principis de la ICHN.

2. Sempre que hagi estat autoritzat pel Consell Directiu, el soci corporatiu pot fer constar la seva vinculació amb la ICHN.

3. Tots els treballadors de l’entitat que és soci corporatiu poden fer ús dels mateixos descomptes que s’estableixin per als socis de la ICHN en cursos, publicacions i altres activitats.

4. La Secretaria de la ICHN, a sol·licitud del soci corporatiu, posarà a la seva disposició la documentació i les dades de què disposi i que estiguin relacionades amb projectes i estudis sobre el patrimoni natural que desenvolupi directament el soci corporatiu.

5. El soci corporatiu ha de procurar que la seva activitat transcendeixi a tots els socis de la ICHN i facilitar-los l’accés en condicions favorables a les activitats públiques que pugui organitzar. El Consell Directiu ha de posar els mitjans de què disposa per a possibilitar la difusió de les activitats.

CAPÍTOL VI
Dels socis adherits

Article 21. Definició

Són socis adherits les associacions, els centres d’estudis o de recerca i les fundacions que compleixen els requisits del l’article 5.5 dels Estatuts.

Article 22. Representació

1. El soci adherit disposa d’un representant lliurement escollit que actua com a portaveu davant el Consell Directiu.

2. El soci adherit pot proposar punts de l’ordre del dia de les reunions del Consell Directiu relacionats amb els objectius o les activitats de l’entitat que representa i assistir, amb finalitat informativa, a les reunions del Consell Directiu en què són debatuts i en les quals hagin estat expressament convocats o autoritzats a assistir-hi.

3. El soci adherit ha de designar un representant, el qual ha d’ésser acreditat pel Consell Directiu, per què pugui assistir a l’Assemblea General i votar en representació de l’entitat que l’ha nomenat.

Article 23. Drets i deures

1. El soci adherit conserva la seva plena independència d’actuació, bé que la identificació amb els principis bàsics de la ICHN es dóna per suposada i, per tant, el Consell Directiu pot retirar la condició d’adherit a l’ens associat que es captingui d’una manera contrària als principis de la ICHN.

2. El soci adherit pot fer constar la seva vinculació amb la ICHN.

3. El soci adherit ha de procurar que la seva activitat transcendeixi a tots els socis de la ICHN. El Consell Directiu ha de posar els mitjans de què disposa per a possibilitar-ne la difusió.


CAPÍTOL VII
De les comissions

Article 24. Requisits de constitució

1. Dins la Institució es poden constituir comissions per iniciativa o sota els auspicis del Consell Directiu.

2. El Consell Directiu pot constituir les comissions que consideri convenients per facilitar el desenvolupament de les seves funcions o per dur a terme activitats de caire temporal.

Article 25. Representativitat

1. Cada comissió disposa d’un representant que actua com a portaveu davant el Consell Directiu i que pot assistir, amb finalitat informativa, a les reunions del Consell Directiu a les quals hagi estat convocat.

2. La comissió rendeix comptes de les seves tasques al Consell Directiu. 

3. La comissió no es pot atorgar la representació de la ICHN davant de tercers sense autorització expressa del Consell Directiu.

Article 26. Dissolució

1. La dissolució d’una comissió es produirà per decisió del Consell Directiu una vegada hagi finalitzat la seva funció o quan es consideri que ha deixat de ser necessària.

 


CAPÍTOL VIII
Dels grups de treball i delegacions

Article 27. Foment

1. Dins la Institució es poden constituir grups de treball o delegacions quan un grup de socis vulgui dur a terme una activitat de caire temàtic en el primer cas o quan vulgui desenvolupar en un determinat àmbit territorial les activitats pròpies de la Institució en el segon cas.

2. La ICHN fomentarà la creació de grups de treball i delegacions i donarà suport a les seves activitats.

Article 28. Requisits de constitució

1. Si un grup de socis es vol constituir en grup de treball o en delegació, ho ha de comunicar per escrit al Consell Directiu. L’escrit de sol·licitud de constitució n’ha d’especificar el nom, l’objectiu, els socis que en formen part, l’adreça de la seu social i el nom del representant que proposen perquè actuï davant el Consell Directiu.

2. El Consell Directiu n’ha de debatre la constitució en la primera reunió ordinària en què això sigui possible.

Article 29. Règim interior

1. El grup de treball o la delegació pot disposar d’una reglamentació pròpia que sigui concordant amb els objectius i els Estatuts de la ICHN, la qual ha d’ésser aprovada pel Consell Directiu. En els aspectes no considerats en aquesta reglamentació, o en la seva absència, el grup de treball i la delegació es regeixen pels Estatuts i pel Reglament de règim interior de la ICHN.

2. El grup de treball o la delegació gaudeix d’autonomia interna total quant a l’organització, el funcionament, les activitats i el règim econòmic, dins els principis bàsics i els interessos generals de la ICHN. Les relacions econòmiques amb la ICHN s’han d’acordar anualment i el Consell Directiu ha d’aprovar anualment l’estat de comptes del grup de treball i de la delegació.

Article 30. Drets i deures

1. El grup de treball o la delegació no es pot atorgar la representació de la ICHN davant de tercers sense autorització expressa del Consell Directiu.

2. Cada grup de treball disposa d’un representant lliurement escollit que actua com a portaveu davant el Consell Directiu, el qual pot proposar punts de l’ordre del dia que estiguin relacionats amb els objectius o les activitats del grup de treball o comissió que representa i assistir, amb finalitat informativa, a les reunions del Consell Directiu en què són debatuts i a les quals hagin estat convocats.

3. El membre de la delegació que ha estat acceptat com a representant davant el Consell Directiu té l’obligació d’assistir a totes les reunions d’aquest Consell, tot i que, per causes justificades, pot excusar-se’n o enviar a un substitut. La seva participació té finalitat informativa, però pot proposar punts de l’ordre del dia relacionats amb la delegació. En cas d’absència reiterada, el Consell podrà demanar que es nomeni un altre representant.

4. El grup de treball o la delegació ha d’informar periòdicament de totes les seves activitats al Consell Directiu. Anualment, ha de presentar una memòria de les seves activitats.

5. El grup de treball o la delegació ha de disposar d’un inventari actualitzat de tots els seus béns.

6. En els seus escrits o publicacions el grup de treball o la delegació han d’utilitzar el logotip de la ICHN al qual hi poden afegir, si vol, el seu nom i logotip.

7. El grup de treball o la delegació ha de procurar que la seva activitat transcendeixi a tots els socis de la ICHN. El Consell Directiu ha de posar els mitjans de què disposa per a possibilitar-ne la difusió.

8. El Consell Directiu ha d’informar i consultar els grups de treball i les delegacions en totes les qüestions relacionades amb el seu àmbit temàtic o territorial d’actuació.

Article 31. Dissolució

1. La dissolució d’un grup de treball o d’una delegació es pot produir a proposta dels seus components de la delegació o a proposta del Consell Directiu. En aquest darrer cas, la dissolució només es podrà produir si l’actuació del grup de treballs o de la delegació va en contra dels principis bàsics de l’entitat o si la ha actuat de manera manifestament oposada als Estatuts o al Reglament de Règim Interior de la ICHN o ha contravingut de manera greu acords presos.


DISPOSICIONS FINALS

1. El Consell Directiu decidirà sobre les qüestions no desenvolupades en aquest Reglament, tot seguint el seu esperit i d’acord amb allò que s’estableix als Estatuts. Quan la decisió presa pugui ser generalitzada tot reflectint-la en l’articulat d’aquest reglament, el Consell Directiu farà la corresponent proposta de modificació a l’Assemblea General d’acord amb el que s’especifica al punt 2 següent. 

2. Correspon a l’Assemblea General l’aprovació de la modificació d’aquest Reglament.


Aprovat per l’Assemblea General de la Institució Catalana d’Història Natural el 2 de juliol de 2015.