Institució Catalana d’Histňria Natural (ICHN)

Política de privacitat

La política de protecció de dades que s’enumera a continuació regula el tractament de les dades de caràcter personal recollides per qualsevol mitjà que duen a terme la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN) en el desenvolupament de llurs funcions i activitats. 

1. Identitat del responsable de tractament

El responsable del tractament de les dades personals és:

Institució Catalana d’Història Natural
NIF G62058300
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

2. Finalitat del tractament de les dades

Les dades que una persona subministra a la Institució Catalana d’Història Natural per qualsevol mitjà són tractades d’acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, amb l’única finalitat de lliurar o atendre el servei sol·licitat.

En cadascun d’aquests mitjans, la ICHN informa detalladament de la finalitat del tractament de les dades que es durà a terme únicament i exclusivament si la persona ha autoritzat aquest tractament.

A continuació es detalla la informació relativa a les diferents finalitats per a les quals es poden recollir dades personals.

Servei o activitat 
objecte de tractament

Per a què fa servir l’IEC 
les dades personals

Quant de temps conserva l’IEC les dades personals

Subscripcions a revistes i a butlletins d’informació, i accés al Portal de Publicacions i a fòrums de debat

Tramet informació dels serveis relatius als quals la persona s’ha subscrit

Conserva les dades personals fins al moment en què se sol·licita de no rebre cap més comunicació, moment en el qual les dades són suprimides.
Es pot sol·licitar la supressió en qualsevol moment mitjançant la informació que apareix en cada comunicat

Congressos, conferències i altres activitats

Tracta les dades personals per a la gestió i l’organització de les activitats de la ICHN

Conserva les dades personals fins que fineix l’activitat, moment a partir del qual es conserven com a part del registre històric

Bústies de prestació de serveis

Tracta les dades personals per a atendre la sol·licitud o la consulta

Conserva les dades personals fins que s’ha atès la sol·licitud o la consulta, moment en el qual són suprimides

Premis, ajuts i borses d’estudis

Tracta les dades personals per a la gestió de la convocatòria. Les dades dels guanyadors poden ser divulgades en el marc de les bases de la convocatòria

Conserva les dades personals com a part del registre històric

Ofertes de treball i dades curriculars

Tracta les dades personals per a la gestió de la base de dades de candidats i la gestió de les convocatòries públiques d’ofertes laborals

Conserva les dades personals durant un període de cinc anys, passats els quals són destruïdes.

Creditors i proveïdors

Tracta les dades personals per a la gestió de les relacions professionals, i no són cedides a tercers, llevat que es tracti de qüestions legals derivades d’aquesta relació.

Conserva les dades personals més enllà de la finalització de la relació professional, com a  part del registre històric

La persona interessada subministra les seves dades de manera voluntària en tot moment, i per això garanteix que les dades personals facilitades són veraces i en respon; la ICHN es reserva el dret a excloure dels serveis les persones que hagin facilitat dades falses, sens perjudici de les altres accions que siguin procedents en dret.

Les dades lliurades són tractades únicament amb la finalitat per a la qual es van demanar i van ser autoritzades per la persona interessada. No se cedeixen les dades a tercers, llevat que la persona interessada ho hagi autoritzat expressament o per qüestions legals.

3. Tractament de les dades personals per tercers

Per a garantir l’execució completa dels serveis de  la ICHN, una part pot ser duta a terme per entitats terceres dedicades a aquest fi. La gestió consegüent de les dades personals per aquestes entitats es duu a terme únicament i exclusivament per a garantir la realització, la seguretat i la disponibilitat dels serveis que la ICHN ofereix; la ICHN garanteix que aquestes entitats apliquen les mesures i les millors pràctiques de seguretat de la informació.

Tots els proveïdors de serveis de la Institució Catalana d’Història Natural es troben dins de l’Espai Econòmic Europeu, de tal manera que no es transfereixen dades personals fora d’aquest àmbit ni a països que no tenen el nivell de compliment exigit per la legislació, llevat que la ICHN disposi de l’autorització expressa prèvia de la persona interessada.

4. Els drets de les persones quan faciliten les seves dades

En qualsevol moment, una persona pot sol·licitar i obtenir informació de com i per a què tracta la ICHN les seves dades. Aquesta persona pot:

· Accedir a les seves dades, és a dir, sol·licitar quines dades seves té la ICHN i quin ús en fa.
· Rectificar les seves dades, és a dir, sol·licitar la modificació o la rectificació de dades inexactes.
· Suprimir les seves dades, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin eliminades i no se’n faci cap més tractament, fora de les que la llei exigeix conservar.
· Oposar-se a un tractament, és a dir, que la ICHN no faci un ús concret de les seves dades.
· Limitar el tractament, és a dir, sol·licitar que les seves dades siguin conservades únicament per necessitats legals.
· Portabilitat de les dades, és a dir, que la ICHN li ha de lliurar les dades en un format compatible perquè les pugui portar a un tercer que li ha ofert un servei.

Per a qualsevol d’aquestes gestions, la persona interessada pot dirigir un escrit a la ICHN amb la indicació del dret que vol exercir (accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament o portabilitat de les dades), juntament amb una còpia del seu DNI, a l’adreça següent:

Institució Catalana d’Història Natural
Seguretat de Dades Personals
Carrer del Carme, 47
08001 Barcelona

o bé al correu electrònic ichn@iec.cat.

Igualment, si la persona interessada desitja conèixer més informació sobre els tractaments de dades personals que porta a terme la Institució Catalana d’Història Natural, es pot posar en contacte amb aquesta institució al correu electrònic ichn@iec.cat