Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Catàleg dels Heteròpters de Catalunya


Catàleg dels Heteròpters de Catalunya (Insecta Hemiptera, Heteroptera)

Jordi Ribes - Antoni Serra - Marta Goula

Barcelona, 2004
Institució Catalana dHistòria Natural - Secció de Ciències Biològiques de lInstitut dEstudis Catalans

 Índex

Agraïments

1.   Introducció

2.   Llista d’espècies

      2.1.  La informació dels tàxons

      2.2.  La taxonomia

      2.3.  Les espècies d’heteròpters de Catalunya

3.   Els heteròpters i el medi ambient

      3.1.   Espècies endèmiques de Catalunya

      3.2.   Espècies descrites amb espècimens de Catalunya, retrobades en altres àrees geogràfiques

      3.3.   Espècies rares a Catalunya

4.   Bibliografia