Contingut

 


 

Formacions vegetals i hàbitats observats

 

 • Canyissars
 • Jonqueres
 • Plantacions de pollancres (Populus sp.) i altres planifolis de sòls humits
 • Prats subnitròfils de teròfits (o cardassars), amb  Bromus spp. Stipa spp., Medicago spp., ... de terra baixa
 • Màquies de  carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) Més informació, calcícoles, de les contrades mediterrànies i de l’estatge submontà
 • Màquies d’alzina (Quercus ilex subsp. ilex)Més informació, calcícoles, de terra baixa i de la muntanya mediterrània
 • Rouredes calcícoles, de la muntanya mitjana
 • Màquies i garrigues amb margalló (Chamaerops humilis)llentiscle (Pistacia lentiscus)Més informació,... de les contrades mediterrànies càlides
 • Cingles i penyals calcaris de les contrades mediterrànies càlides
 • Alzinars (boscos o màquies d'alzina (Quercus ilex subsp. ilex)Més informació) de terra baixa

 

Espècies destacades

 

 • martinet menut (Ixobrychus minutus)
 • dragó rosat (Hemidactylus turcicus)
 • tritó meridional o ofegabous (Pleurodeles waltl)
 • tritó palmat (Lissotriton helveticus)
 • escolopendra (Scolopendra cingulata)
 • papallona dels cards (Vanessa cardui)Més informació
 • Tubifex sp.
 • aladern (Rhamnus alaternus)Més informació
 • aladern fals (Phillyrea latifolia)Més informació
 • arçot (Rhamnus lycioides)
 • arítjol (Smilax aspera)Més informació
 • blada de fulla petita (Acer opalus subsp. granatense)Més informació
 • carrasca (Quercus ilex subsp. rotundifolia) Més informació
 • cirerer de guineu (Prunus mahaleb)
 • espantallops (Colutea arborescens)Més informació
 • estepa borrera (Cistus salviifolius)
 • garric (Quercus coccifera)Més informació
 • garrofer (Ceratonia siliqua)
 • heura (Hedera helix)Més informació
 • llentiscle (Pistacia lentiscus)Més informació
 • margalló (Chamaerops humilis)
 • moixera de pastor (Sorbus torminalis)Més informació
 • noguerola (Pistacia terebinthus)Més informació
 • pollancre (Populus nigra)Més informació
 • romegueró (Rubus caesius)
 • servera (Sorbus domestica)Més informació
 • abellera catalana híbrida (Ophrys catalaunica x incubacea)
 • abellera becada (Ophrys scolopax subsp. scolopax)Més informació
 • all de bruixa (Allium roseum)
 • boga de fulla ampla (Typha latifolia)Més informació
 • borraina (Borago officinalis)
 • botja peluda (Dorycnium hirsutum)Més informació
 • Bromus spp.
 • candelera (Phlomis lychnitis)Més informació
 • card blanc (Galactites tomentosa)
 • ceba marina (Urginea maritima)
 • clavell violaci (Limodorum abortivum)
 • colitxos (Silene vulgaris)Més informació
 • cresta de gall (Bellardia trixago)
 • curraià grogós (Cephalanthera damasonium)
 • erinus alpinusMés informació
 • espaseta (Gladiolus illyricus)
 • flor d'aranya (Nigella damascena)
 • galzeran (Ruscus aculeatus)Més informació
 • gatets (Antirrhinum barrelieri subsp. litigiosum)
 • gatosa (Ulex parviflorus)
 • herba de boligs (Anacyclus valentinus)
 • herba freixurera (Sarcocapnos enneaphylla)Més informació
 • jonc boval (Scirpus holoschoenus)Més informació
 • jonquina (Juncus inflexus)Més informació
 • linària origanifolia (Chaenorhinum origanifolium subsp. crassifolium)
 • llengua de bou (Echium vulgare)
 • llengua de ca (Cynoglossum creticum)
 • lligabosc mediterrani o mare-selva (Lonicera implexa)Més informació
 • lliri menut (Iris lutescens subsp. chamaeiris)
 • manxiuleta (Digitalis obscura)
 • melandri blanc (Silene latifolia)Més informació
 • melgó d'acordions (Medicago orbicularis)
 • morró (Anagallis arvensis)
 • pinzell (Coris monspeliensis subsp. monspeliensis)
 • porrassa (Asphodelus cerasiferus)Més informació
 • Stipa spp.
 • melandri blanc (Silene latifolia)Més informació
 • talictre tuberós (Thalictrum tuberosum)Més informació
 • trèvol de prat (Trifolium pratense)Més informació
 • trevolet de prat (Trifolium repens)Més informació
 • trèvol pudent (Psoralea bituminosa)Més informació

Altres sortides