Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 10 de juliol de 2017

1. Parlament del president

Joan Pino inicia l'assemblea general ordinària de la ICHN exposant l'ordre del dia i agraint la tasca de tots ―socis, membres del Consell Directiu i personal i col·laboradors― durant el darrer any.

2. Nomenament de Rafael Balada com a Soci d’Honor de la ICHN

 

El president dona la benvinguda a tots els assistents i recorda que abans de començar l'Assemblea General es procedirà a nomenar a Rafael Balada Llasat Soci d'Honor en reconeixement de la seva tasca naturalista, tant en l'àmbit de la Institució des dels anys 70 de segle passat com en la seva tasca al front de diversos espais naturals protegits i en el camp de la botànica.

Pere Luque glosa la figura de Rafael Balada i a continuació Joan Pino lliura a Rafael Balada un present com a recordatori d'aquest acte.


Rafael Balada agraeix el reconeixement i fa un breu parlament en el qual recordà la seva participació en la Campanya per a la Salvaguarda del Patrimoni Natural del Congrés de Cultura Catalana, així com que a l'any 1976 impulsava l'adhesió del Grup d'Estudis de la Natura de l'Agrupació Excursionista d'Amposta a la ICHN i que al 1977 en formava part del seu Consell Directiu. També va fer esment de la seva tasca al capdavant del Parc Natural del Delta de l'Ebre d'ençà la seva creació el 1983 i del Parc Natural dels Ports des del 2001 fins la seva jubilació. En el seu parlament va fer referència a la seva activitat naturalista, bàsicament botànica, la qual ha anat més enllà de les Terres de l'Ebre i s'ha estès tant cap a la Catalunya Nord com al País Valencià. Finalment, Rafael Balada va agrair el reconeixement que es feia a la seva tasca i va voler compartir-lo amb els que ens han deixat i amb tots aquells que treballen pel respecte, coneixement i millora del patrimoni natural i per la dignitat i la llibertat de totes les persones i dels Països Catalans.

 

 

 

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 29 de juny de 2016

A continuació, el president demana l'aprovació de l'acta de l'Assemblea General de l'any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L'acta s'aprova però es demana que es rectifiquin dues errades, una referent al nom del Soci d'Honor de l'any 2016 i l'altra a la data de l'acta de l'Assemblea General del 2015.

3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Joan Pino fa una ressenya de les principals activitats dutes a terme al llarg de 2016, tant des de la seu central, com per part de les delegacions territorials (6) i dels grups de treball (4), com també de les entitats adherides amb què compta (17). Fa esment també a les altes (26) i baixes de socis (14) en el període comprès entre juny de 2016 i de 2017, essent la xifra de socis actual 1.043. També es dedica un record especial als socis que ens han deixat durant aquest darrer any. L'Assemblea General aprova la memòria d'activitats del 2016.

4. Aprovació dels comptes de l’any 2015

Roser Campeny detalla els ingressos i despeses, que durant el 2016 van ser de 105.788,55 i 88.343,72 respectivament, essent els ingressos més elevats que les despeses en part perquè es cobren alguns ajuts que la Institució havia hagut d'avançar en anys anteriors. La part d'ingressos més rellevant ha estat el corresponent a entitats públiques (32 %) i a quotes (29 %), mentre en l'apartat de despeses destaquen les despeses generals (31 %) i les publicacions (25 %), essent necessari remarcar que les quotes dels socis arriben a cobrir les despeses generals i, així, permetre el funcionament basal de la entitat. Comparant dades anuals des de 2010, assenyala la caiguda d'ingressos de 2010 a 2014 i la recuperació que progressivament s'ha anat produint durant els dos darrers anys; també cal remarcar que els únics ingressos que s'han mantingut constants han estat les quotes dels socis.

5.  Relació dels nous socis  

D'ençà la darrera Assemblea General, hi ha hagut 26 nous socis, un dels quals és una entitat adherida, la Xarxa de Custòdia del Territori. Com que el president ja els havia presentat en tractar les línies generals d'actuació de la ICHN i no hi ha cap manifestació en contra, són acceptats per l'Assemblea General.

Relació d’altes de socis de l’any 2016

Antoni

Agelet

Subirada

 

Jorge Luís

Mederos

López

Enric

Alonso

Riera

 

Andreu

Mèrida

Jové

Josep

Barnés

Freixas

 

Mercè

Miranda

Plensa

Josep

Batlle

Costa

 

Elena

Mur

Cacuho

Manuel

Benavente

Ibars

 

Anna

Olivella

Soteras

Roberto

Blas

Giménez

 

Jesús

Ortiz

Durà

Enric

Bringués

Ibarbia

 

Xavier

Perea

Obiols

Jordi

Brú

Martorell

 

Jordi

Prat

Flamarich

Pau

Carnicero

Campmany

 

Xesco

Puigdomènech

Giner

Rodolf

Casas

Ferrer

 

Alba

Puntí

Galí

Bernat

Claramunt

López

 

Ricard

Ribas

Martín

Joan Antoni

Closes

Masferrer

 

Joan

Roca

Juncosa

Victor Alejandro

Correa

Rueda

 

Josep Ramon

Roca

Soler

Joan

Cuscó

Borràs

 

Luis

Salvador

Martínez

Marta

Domènech

Ferrés

 

Marc

Sánchez

Morales

Aníbal

Ferrón

 

 

Xavier

Sanjuan

Samarra

Damià

Francàs

Pujol

 

Isabel

Sanuy

Latorre

Montserrat

Garcia

Màrquez

 

Francesc

Sardans

Fàbregas

Esteve

Garriga

Surribas

 

Toni

Sirera

Moreno

Alberto

González

Giménez

 

Josep Ignasi

Tejedor

Boned

Montserrat

Guillamón

Pradas

 

Jan

Tomàs

Perarnau

Úrsula

Höpping

 

 

Sergi

Torné

Viudas

Josep Antoni

Ignacio

Herrera

 

Albert

Vilardell

Prats

Jorge

Llovera

Muntañola

 

Carme 

Vilarrasa

Segalés

Manel

López

Camprubí

    Xarxa de Custodia del Territori  

Francesc

López

Garcia

       

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Relació de baixes de l’any 2016

Silvia

Atrian

Ventura

 

Jordi

Ribes

Rius

Juan

Bernal

Guerrero

 

Sebastià

Riera

Cusí

Marta

Blanch

Fitó

 

Jaume

Rovira

Llovet

Pau

Carnicero

Campmany

 

Francesc

Rubio

Solà

Josep M.

Carrasco

Sánchez

 

Maria

Suárez

Cervera

Montserrat

Gorchs

Corominas

 

David

Terradas

Via

Salvador

Grau

Tort

 

Jaume

Torres

Rubio

Josep

Hernández

Solà

 

Xavier

Varela

Pinart

Pedro

Pelayo

Colodrero

 

Rosa M.

Villalbí

Villalbí

Salvador

Reguant

Serra

       6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Enguany calia renovar els càrrecs de vicepresidència i secretaria i tres vocalies i dins els terminis establerts només s'ha presentat una única candidatura. Entre el vot dels socis presents a la sala i els vots que han arribat per correu (postal i electrònic), es comptabilitzen en total 31 vots.

El resultat del recompte és el següent:

Vicepresidència Pere Luque Pino
Secretaria Eulàlia Comas Lamarca
Vocalies: Òscar Alomar Kurtz
  Jaume Ayguadé Ayguadé
  Xavier Escuté Carulla

7. Torn obert de paraules

 

Durant el torn obert de paraules, les úniques intervencions fan referència a la necessitat de repensar les activitats que es fan des de la Institució. Es fa bona feina, però es continuen fent algunes activitats que fa temps que es van decidir i potser caldria que es reflexionés sobre si cal fer altres tipus d'activitats o fer-les de manera diferent a com es fan actualment.

 

 

Eulàlia Comas Lamarca                         Amb el vist i plau del president:
Secretària                                            Joan Pino Vilalta