Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 29 de juny de 2016


1. Parlament del president
 

Joan Pino inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

2. Nomenament de Salvador Filella com a Soci d’Honor de la ICHN

 

Abans de començar pròpiament l’Assemblea General, el president dona la benvinguda recordant l’ordre del dia i nomenant Soci d’Honor a Salvador Filella, ornitòleg i especialista en cetacis, a qui glosa el també soci, Xavier Ferrer. Recorda el seu pas per la Universitat de Barcelona, el paper que va tenir en la fundació de la ONG Depana. Sobre el vessant personal ressalta 4 grans valors de Salvador Filella: haver estat capaç de despertar interès per la fauna mitjançant l’experiència vital entre el jovent; haver potenciat el treball de camp de vertebrats (sobretot ocells i mamífers marins); l’impuls que donà a Depana, pilar fonalmental de la conservació de la natura durant la transició; la capacitat de crear sinergies entre experts de disciplines diverses. També la divulgació en general i l’interès per la ciència ciutadana; l’interès pels rapinyaires i per indrets concrets com els Ports de Beseit, entre d’altres. Destaca, a més, la gran activitat que dugué a terme al Museu de Zoologia, la Universitat i el Parc Zoològic de Barcelona, i que va elaborar el primer atles ornitològic de Catalunya i el volum 12 ?i altres apartats? de la Història Natural dels Països Catalans. Destaca la bonhomia, la capacitat de treball, la memòria i dedicació, i també la capacitat d’aprofitar persones, materials i capacitats que el caracteritzen. Finalment recorda que al web de la història de l’ornitologia catalana i diversos llibres recullen la seva trajectòria professional.

 

Joan Pino lliura a l’homenatjat el diploma de Soci d’Honor, i li lliura un present.

 

Salvador Filella agraeix el reconeixement, i recorda la importància que els seus amics han tingut al llarg de tota la seva trajectòria per arribar on ha arribat i per fer el que ha aconseguit fer. Recorda com es va crear el 1973 la Comissió de Cetacis a la ICHN, i la ingent feina que es va dur a terme durant aquella època.

 

   

 

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 2 de juliol de 2015

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Eulàlia Comas fa una ressenya de les principals activitats dutes a terme al llarg de 2015, tant des de la seu central, com per part de les delegacions territorials (6) i dels grups de recerca (3), com també de les entitats adherides amb què compta (18). Fa esment també de les altes (31) i baixes de socis (53, de les quals 36 són voluntàries), essent la xifra de socis actuals 1.003, així com de la composició de la Junta Directiva vigent, de la qual alguns càrrecs seran votats en aquesta assemblea..

4. Aprovació dels comptes de l’any 2015

Roser Campeny detalla els ingressos i despeses, ressaltant que la part dels ingressos més rellevant és de quotes (33 %) i entitats públiques (37 %), i que entre les despeses destaquen les generals (34 %), els projectes (21 %) i les publicacions (15 %). Remarca que la quota dels socis arriba a cobrir les despeses generals, com a funcionament normal. I comparant dades anuals des de 2010, assenyala la caiguda d’ingressos de 2010 a 2014, que contrasta amb la solidesa i invariabilitat dels ingressos en concepte de quotes de socis. Fent balanç dels 6 darrers anys, i comptant els romanents, al 2016 hi ha més de 86.000 euros, però cal tenir present que uns 40.000 estan pendents de cobrament. Joan Pino assenyala que aquests són els primers comptes que es presenten després del conveni signat amb l’IEC gràcies al qual s’ha evitat el conflicte de pagaments d’IVA creuats que hi havia en anys anteriors. .

5.  Aprovació dels nous socis  

Hi ha 15 nous socis, un dels quals és una entitat adherida (l’Ajuntament de Salou). El president els anomena i, com que no hi ha cap manifestació en contra, s’aproven.

Relació d’altes de socis de l’any 2015

Jan Artola Llorens

Marc Hidalgo Jiménez

Mar Artola Llorens

Judit Llorens Bastian

Gemma Cots Agulló

Xavier Martínez Perona

Joan de la Malla

Elisenda Peris Morente

José Escaso Navarro

Romero Roig Martín

Pere Esteve Yusta

Pere Soler Isern

Maria Antònia Ferrer Solé

Ajuntament de Salou

Joaquín Guillén Castejón

 

 

 

 

 

 

 


Relació de baixes del 2015
Josep M. Alaña Negre Elisenda Godoy Ventura David Porta Tena
Joan Armengol Bachero Víctor Gotzens García Maria Alba Requesens Oller
Mercedes Barbero Castro Enric Hernández López Maria Rieradevall Sant
Antoni Barceló Rodríguez Montserrat Jardí Porqueras Ferran Royo Pla
Josep M. Barres   Manuel Gustau Llorente Cabrera Teresa Saló Jubany
Anna Borbonet Macia Montserrat López Molina Sònia Sànchez Mateo
Jaume Broto Puig Sònia López Santander Ricard Sanz Soler
Jordi Busqué Pérez Neus Margalef Sagristà M. Rosa Senseda Boixader
Trinitat Caballé Horta Mònica Martinoy Masjoan Francesc Manuel Serrano Navarro
Rosa Capdevila Viñas David Masalles Rivera Vicenç Sureda Obrador
Eugeni Capella Roca Oriol Muntané Llaveria Josep Torrens Pla
Eduard del Castillo Jaquolot Àlex Nogués Otero Josep Tosquella Angrill
Francesc Comes Angelet Berta Obón Lleonart Diego Varga Linde
Agustí Escobar Rubies Alba Ortega Segalerva Teresa Vegas Vilarrúbia
Carles Feliu Josè Francesc d’Assís Padrosa Pañella Roger Vila Ujaldón
Elisenda Forés Planells Jordi Papió Richou Enric Vilalta Famada
Juli García Pausas Montserrat Peláez Porras Jaume Xampeny Baró
Laura Gavioli Antoni Peñaranda Armero  

 

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Enguany es cal renovar els càrrecs de president, tresorer i 3 vocalies. Hi ha una candidatura única. Una vegada han votat els socis presents a la sala, s’obren els vots que han arribat per correu i els resultats són de 37 vots a favor de la candidatura única i 1 de nul (38 en total).

 

El resultat del recompte és el següent:

Presidència Joan Pino Vilalta
Tresoreria Roser Campeny Valls
Vocalies: Juli Pujade Vilar
  Ferran Sayol Altarriba
  Delfí Sanuy Castells

7. Torn obert de paraules

 

Jordi Gimisó, soci de la ICHN i de Depana, recorda que Depana fa 40 anys enguany i suggereix organitzar alguna activitat conjunta. Joan Pino explica que el Consell Directiu n’està informat i que es pot organitzar de cara a la Tardor. Xavier Ferrer indica que ha parlat amb Josep Maria Camarasa d’una reunió que va ser històricament important el 1974, a Banyuls, i que es pot considerar l’embrió de Depana, i demana si hi ha registre gràfic de la sortida, que es pugui fer servir per celebrar l’aniversari de l’entitat.

 

La sòcia Margarida Genera, paleontòloga, demana que s’obri una comissió relacionada amb patrimoni, paleontologia i prehistòria. Joan Pino respon que la ICHN pot fer d’altaveu per tal que si hi ha socis interessats, s’organitzin (o fins i tot que contactin amb membres d’altres grups), i reenviar el contacte de la sòcia perquè s’hi posin en contacte.

 

Per cloure el torn de preguntes, Joan Pino, en relació amb les aportacions esmentades, diu que a) es pot fer un article al Butlletí sobre l’aniversari de Depana, b) organitzar un acte commemoratiu de l’entitat i c) explorar les connexions entre patrimoni natural i cultural, buscant la complicitat entre les persones que hi estiguin interessades.

 

 

Eulàlia Comas Lamarca                            Amb el vist i plau del president:
Secretària                                            Joan Pino Vilalta