Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 2 de juliol de 2015


1. Parlament del president
 

Joan Pino inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

2. Nomenament de Jordi Ribes com a Soci d’Honor de la ICHN

 

L’assemblea començà amb el nomenament com a Soci d’Honor de Jordi Ribes en reconeixement de la densa i valuosa tasca naturalista, especialment en el camp de l’estudi dels heteròpters. Marta Goula va glossar la figura de Jordi Ribes fent algunes referències a la seva vida familiar i professional (era estomatòleg), a la seva relació amb el Dr. Español i el Museu de Zoologia de Barcelona i al fet que a partir dels anys 80 del segle XX ja es trobés entre els més reconeguts heteropteròlegs a escala mundial. També es va fer referència a la seva producció científica, entre la qual destaquen 156 publicacions i la descripció de 2 nous gèneres i 51 espècies i subespècies d’heteròpters. La seva filla, Eva Ribes va recollir un obsequi commemoratiu atès que per problemes de salut, Jordi Ribes no va poder assistir a l’acte. 

 

 
     

 

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 2 de juliol de 2014

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El president de la ICHN, Joan Pino, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2014, que es pot consultar al web de la ICHN. Fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del Consell Directiu i remarca la gran quantitat de feina feta malgrat la situació econòmica general poc favorable. Destaca, també, que aquestes activitats s'han realitzat per tot el territori, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis, i dóna la benvinguda a la nova delegació de la Serralada Central Litoral.

4. Aprovació dels comptes de l’any 2014

A continuació, la tresorera, Roser Campeny, presenta els comptes de la ICHN a final del 2014 i ho fa variant lleugerament el format d’altres anys per atendre els suggeriments expressats per un soci l’any passat i cercar una major claredat expositiva. S’aproven els comptes del 2014.

5.  Aprovació dels nous socis  

El president reprèn la paraula i mostra el llistat de nous socis i el de socis que han causat baixa durant el 2014. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris.

Relació d’altes de socis de l’any 2014

Núria Benaiges Abril

Roberto Novella

Andreu Burguera Vera Enrico Nebbia  

Mònica Busquets Romagosa

Martí Oliver De Cruz

Josep Casulleras Roda Montserrat Peláez Porras

Antoni Comellas Garcia

Antoni Peñaranda Armero

Elisabet Coscojuela López Manuel Pijoan Rotgé

Glòria De Cruz  Viñolas

Albert Planas Obiols

Marcos Fernández Martínez  Mireia Puntí Alsina

Josep Hernández Solà

Irene Román Dégano

Vanessa Juanati Sànchez Ticià Sala Mellado

Esteve Llop Vallverdú

Anna Salvador Benavent

Pere Maluquer Prats Anna M. Soria Planillo
Albert Miquel Loewe Immaculada Valls Martí

Adrià Miralles Núñez

Margot Vila Roca

Mnconsultors de Ciències de la Conservació, sl

Aida Viza Sánchez

Relació de baixes de socis durant el 2014

Joan Astor Vignau

Francesc X. Martínez Sopena

M. Pilar Carreras Verdaguer Carme Melcion Fontbernat

Cèlia Casinos Pardos

Martí Mendoza Cabrero

Ferran Colombo Piñol Claudia Reichert     

Manuel Costa Talens

Luca Reichert  

Jordi Domingo Calabuig Júlia Saura Salvadó

M. del Carme Duran Manero

Vicent Vidal Belda

Ramon Ferrer Bolasell Amadeu Zamora Ricart

Ramon Jordana De Simon

 

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Es dóna la paula al Secretari Tècnic, Josep Germain, que presenta el nou text del Reglament de Règim Interior, tot recordant que mentre els Estatuts tenen valor legal, el Reglament és un document d’ordre intern. També fa esment al fet que la revisió del Reglament obeeix, principalment, a la necessitat d’adaptar-lo a la revisió que per mandat legal es va haver de fer dels Estatuts l’any 2012. També s’ha aprofitat l’oportunitat per concretar alguns punts abans poc desenvolupats i per millorar la coherència del text. Després de repassar tots els canvis punt per punt i de respondre algunes qüestions que els assistents van plantejar, l’Assemblea General dóna per aprovada la revisió del Reglament de Règim Interior.

 

7. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

A continuació, es va fer la votació per renovar els càrrecs del Consell Directiu. Després del recompte, els resultats són els següents:

Vicepresidència Pere Luque Pino
Secretaria Eulàlia Comas Lamarca
Vocalies: Òscar Alomar Kurtz
  Jaume Ayguadé Ayguadé
  Ferran Climent Costa
  Xavier Escuté Gasulla

Una vegada finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda al nou vocal, agraeix la bona predisposició dels altres membres del consell que renoven el càrrec i agraeix a Oriol Oms la tasca desenvolupada, tot i que s’espera que continuï assistint a les reunions del Consell Directiu en representació de la Delegació del Bages.

 

8. Torn obert de paraules

 

En el torn obert de paraules només es va fer un comentari proposant que a la relació dels membres del Consell Directiu del web de la Institució, s’hi afegeixi la fotografia de cada un.

 

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2015 cap a les nou del vespre.

 

 

Moisès Guardiola                                  Amb el vist i plau del president:
Secretari                                            Joan Pino Vilalta