Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 30 de maig de 2012


1. Parlament del president
 

Josep Maria Ninot inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.

A continuació va comentar l’admiració que li suposa la trajectòria científica i personal del botànic Pere Montserrat i Recoder i que està del tot justificat el seu nomenament com a soci d’honor.

 

2. Nomenament de Pere Montserrat com a soci d'Honor de la ICHN

A continuació, Josep M. Ninot comenta la personalitat del Professor Pere Montserrat i Recoder, tot valorant la conveniència de nomenar-lo soci d’Honor de la Institució. Recorda la seva qualitat d’eminent botànic i ecòleg, però sobretot de naturalista, que ha influït poderosament un elevat nombre de col·legues i deixebles durant més de seixanta anys, a la península Ibèrica i arreu. També recorda el seu paper en els moments en que la nostra Institució era més fràgil, durant la postguerra, al costat d’eminents naturalistes com Pius Font i Quer o Ramon Margalef.

 

3. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 23 de maig de 2011

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

 

4. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El secretari de la ICHN, Moisès Guardiola, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2011, que es pot consultar al web de la ICHN. Fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del Consell Directiu i remarca la gran quantitat de feina feta entre tots, que es concreta en les sortides naturalistes, cursos, sessions, conferències i seminaris, publicacions i en el desenvolupament de nous grups de recerca participativa. Destaca, també, que aquestes activitats s'han realitzat per tot el territori de parla catalana, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis.

 

Seguidament, Xavier Escuté, explica els resultats més importants del procés de reflexió sobre qüestions estratègiques de la ICHN que ha realitzat el Consell Directiu al llarg del 2011.

 

5. Aprovació dels comptes de l’any 2011

El tresorer de la ICHN, Joan Pino, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2011 i la previsió pel 2012. Comenta que malgrat la crisi, l’any 2011 la ICHN no ha gastat més del que ha ingressat, pel que el balanç entre ingressos i despeses és positiu. Els comptes del 2012 encara no estan tancades ja que hi ha moltes partides que encara no estan tancades.

 

S’aproven els comptes del 2011.

 

6.  Aprovació dels nous socis  

El president reprèn la paraula i mostra el llistat de nous socis del 2011. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris. A continuació es mostra el llistat dels socis que han causat baixa durant el 2011.

Laura Armengot Martínez

Santiago Palazón Miñano

Guillem Bagaria Morató

Manuel Peiró Mir
Ana Borges Da Fonseca Martins Pereira Aleix Puente Vila-Masana
Societat Catalana d’Herpetologia      Josep Roqué Buscató
Roberto Espínola Cazorla Maria Gràcia Rosell     
Victoria Gracia Nogales Juan Santos Navarro
Rosa Gurí Florensa Francesc Manuel Serrano Navarro
Roderic Hernández-Capalleja Mendoza Teresa Vegas Vilarrúbia
Artur Lluent Vallet Vicent Vidal Belda
Àlex Martín Ros Jordi Xarpell Martí

Relació de baixes de socis durant el 2011

Ramon J. Batalla Villanueva

Ferran Prat Pascual

Irene Camós Plana

Oriol Riba Arderiu

Jordi Cortina Segarra

Cristina Roca Codina

Alfons Delgado Garcia

Jordi Rofes Cases

M. Teresa Felipó Oriol

Pol Rofes Masip

Joaquim Maluquer Sostres

Sergi Saladié Gil

Josep M. Mañé Ferré

Vicent Sansano Belso

Aurora Masip Treig

Joan Ramon Torrella Guio

Dolors Muñoz Alvarez

Àngels Valbuena Hernàndez

M. del Mar Olivar Fernández de Villarán

M. Esperança Valero Macià

M. Carme Palomar Cònsul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

 

Aquest any calia renovar els càrrecs de president, tresorer i 3 vocals. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació.

Dels 36 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura, per la qual cosa, el president va obtenir 36 vots, i la tresoreria i les vocalies 35 vots cadascuna. Per tant, es va aprovar la candidatura i el consell directiu quedà constituït de la manera següent:

Presidència: Joan Pino i Vilalta
Vicepresidència: Xavier Escuté i Gasulla
Secretaria: Moisès Guardiola i Bufí
Tresoreria: Roser Campeny i Valls
Vocalies: Òscar Alomar i Kurz
  Eulàlia Comas i Lamarca
  Pere Luque Pino
  Oriol Oms i Llobet
  Juli Pujade i Villar
  Delfí Sanuy i Castells

Vicepresidència                                                            

Una vegada finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda als nous vocals i als membres del consell que canvien de càrrec.

8. Torn obert de paraules

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2012 cap a les 20.15 h i es comença l’Assemblea en sessió extraordinària per aprovar les modificacions dels Estatuts de la ICHN.

 

   

Moisès Guardiola                                  Amb el vist i plau del president:
Secretari                                              Josep Maria Ninot i Sugrañes