Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 23 de maig de 2011


1. Parlament del president
 

Josep Maria Ninot inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.


L’acte va estar precedit per l'amena conferència de Jara Andreu, investigadora del CREAF, que parlà sobre l’«Estat del visó americà a Catalunya: dades recents».

2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 17 de març de 2010

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.

3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

El secretari de la ICHN, Moisès Guardiola, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats de l’any 2010, que es pot consultar al web de la ICHN. Fa un repàs general de les activitats de les delegacions, dels grups de treball i del Consell Directiu i remarca la gran quantitat de feina feta entre tots, que es concreta en les sortides naturalistes, cursos, sessions, conferències i seminaris, publicacions i en el desenvolupament de nous grups de recerca participativa. Destaca, també, que aquestes activitats s'han realitzat per tot el territori de parla catalana, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis.

 

 

Seguidament, Xavier Escuté, explica que durant aquest any, el Consell Directiu farà una reflexió sobre qüestions estratègiques de l’entitat com l’objectiu, l’enfocament, l’estratègia, el funcionament, l’estructura i les activitats i productes que elaborem, els resultats de la qual han de servir per millorar el desenvolupament de la ICHN i es presentaran a l’Assemblea del 2012.

4. Aprovació dels comptes de l’any 2010

Tot seguit, Joan Pino, com a tresorer, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2010 i la previsió pel 2011. Comenta que es comença a percebre la crisi, que de moment no ens ha afectat gaire però que segurament es notarà més endavant.

 

S’aproven els comptes del 2010

5.  Aprovació dels nous socis  

El president reprèn la paraula i llegeix el llistat de nous socis del 2009. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris. A continuació informa sobre els socis que han causat baixa durant el 2010. 

Relació d’altes de socis durant el 2010

Ávalos Gómez, Pilar

López Alarcón, Maria

Barrios Tapies, Àngels

Martí Forné, Fina

Busqué Pérez, Jordi

Martorell Fabregat, Santi

Calixto Cabezas, Irene

Meca Caro, David

Caralt Rafecas, Francesc

Mitjana Riera, Rosa

Carreras Vila, Narcís

Montesinos Fernández, Ana María

Carrillo Mahiques, Gustau

Moreno Martínez, José Manuel

Casado Falcón, Clara

Omedes, Àlex

Cobo Rodríguez, Elisabeth

Pedrocchi Rius, Cèsar Oriol

Enrich Camprubí, Josep

Pérez Capellades, José Luís

Garcias Truyols, Joan-Llorenç

Puértolas Domènech, Laura

Gavioli, Laura

Puigdevall, Inés

Gil Raga, Joan

Segura Concustell, Ignasi

González Giménez, Susana

Subirana Magarolas, M. Roser

Lavilla Playà, Laureà

Vives Carné, Josep

Lliberato Barrios, Alba

Yuste Sainz, Òscar

Lliberato Torras, Josep Lluís

 

Relació de baixes de socis durant el 2010

Fontseca Riera, Sergi

Goula Colomer, Laura

Llerena Cabello, Josep J.

Martí Ribas, Cristina

Martín Andrade, Lourdes

Miró Pastó, Alexandre

Nuño Serra, Pedro

Renom Vilaró, Pere

Roig Munar, Francesc Xavier

Roselló Iglèsias, M. Dèlia

Salvanera Jordà, Lídia

Vicente Castells, Joan

Vila Mani, Roger

 

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu

Aquest any calia renovar els càrrecs de vicepresident, secretari i 4 vocals. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació.

 

Dels 32 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura, per la qual cosa, vicepresident i el secretari van obtenir 32 vots i les vocalies: Òscar Alomar, 30; Roser Campeny i Oriol Oms, 31 i Pere Luque, 32. Per tant, es va aprovar la candidatura i el consell directiu quedà constituït de la manera següent:

Presidència: Josep M. Ninot i Sugrañes
Vicepresidència: Xavier Escuté i Gasulla
Secretaria: Moisès Guardiola i Bufí
Tresoreria: Joan Pino i Vilalta
Vocalies: Òscar Alomar i Kurz
  Roser Campeny i Valls
  Eulàlia Comas i Lamarca
  Pere Luque Pino
  Marc Martín i Pérez
  Oriol Oms i Llobet
  Delfí Sanuy i Castells

Vicepresidència                                                            

Una vegada finalitzada la votació i el recompte, el president dóna la benvinguda als nous vocals i als membres del consell que canvien de càrrec.

7. Torn obert de paraules

No hi ha comentaris.

 

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2011 cap a les nou del vespre.

   

Moisès Guardiola                                  Amb el vist i plau del president:
Secretari                                              Josep Maria Ninot i Sugrañes