Institució Catalana d’Història Natural (ICHN)

Acta de lAssemblea General de la ICHN, del 30 de juny de 2009


1. Parlament del president 

Josep Maria Ninot inicia l’assemblea general ordinària de la ICHN donant la benvinguda als socis, agraint-los la seva assistència i explicant ràpidament quin serà l’ordre del dia de la sessió.


2. Aprovació de l’acta de l’Assemblea General del 30
de juny de 2008

A continuació, el president demana l’aprovació de l’acta de l’Assemblea General de l’any passat tot recordant que aquesta es troba disponible al web de la ICHN. L’acta s’aprova sense comentaris.  

A continuació, la sòcia Mercè Durfort pren la paraula i demana al president si s’ha considerat reeditar el directori de socis de la ICHN que s’havia fet fa uns anys. Comenta que troba que és molt útil a l’hora de localitzar d’altres socis. Joan Pino respon que actualment, amb la nova llei de protecció de dades personals, aquest directori podria comportar problemes legals i que caldria demanar autorització a cadascun dels socis. La Sra. Durfort comenta que continuarà demanant la informació a Secretaria en el cas que necessiti contactar amb algun soci de la ICHN.                   


3. Aprovació de les línies generals d’actuació de la ICHN i de la gestió dels càrrecs del Consell Directiu

Xavier Escuté, secretari, pren la paraula i presenta de manera sintètica la Memòria d’Activitats del 2008 que enguany encara no ha estat editada en paper. Destaca de l’explicació que el nombre de socis ha augmentat lleugerament des de l’any passat (1.016 davant dels 994 del juny de 2008), que hi ha dues noves entitats adherides (Objectiu Natura – Assoc. de Fotògrafs de Natura de Catalunya i Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona) i que finalment s’ha consolidat la Secretaria Tècnica de la ICHN en col·laboració amb l’Ajuntament del Prat de Llobregat. De moment, la Secretaria Tècnica consisteix en un professional autònom amb dedicació a mitja jornada que esperem es pugui ampliar durant el 2010.  

Tot seguit fa un repàs general de les activitats de les delegacions i dels grups de treball i acaba la presentació amb les activitats organitzades des del consell directiu. Com a innovació a destacar, explica el nou web de sortides naturalistes de la ICHN on es detallen itineraris naturalistes per la geografia dels Països Catalans amb explicacions dels hàbitats que s’hi poden observar així com llistats d’espècies de diferents grups d’éssers vius que s’hi ha observat en alguna ocasió (http://ichn.iec.cat). Destaca també que és un web participatiu, on cada soci pot aportar noves cites i completar la informació existent mitjançant un correu electrònic a la Secretaria de la ICHN.  

Per acabar, destaca la gran quantitat d’activitats que es van organitzar durant el 2008 i la gran cobertura al llarg dels Països Catalans, tot gràcies a la col·laboració desinteressada dels socis. (Podeu veure la presentació al web de la ICHN).  

Els assistents es mostren satisfets de l’actuació de la ICHN durant el 2008.

 

4. Aprovació dels comptes de l’any 2008

Tot seguit, Marc Martín com a tresorer de la ICHN, presenta l’estat de comptes de la ICHN a finals del 2008 i la previsió pel 2009. Comenta que ha fet un exercici per analitzar si des de l’economia de la ICHN es percep la crisi i que la conclusió, de moment, és que no ens ha afectat gaire, tot i que recorda que ens movem amb pressupostos de principis del 2008 i que podria ser que es noti més endavant.  

Pel que fa al balanç del 2008, explica que el superàvit que apareix correspon a projectes que encara no s’havien tancat a principis d’any però que ja s’han tancat o estan en vies de tancament enguany. Explica que la previsió del 2009 és que el balanç sigui lleugerament negatiu. També comenta la incertesa de l’evolució del nombre de socis durant el 2009 lligada a la situació econòmica actual.  

S’aproven els comptes del 2008. (També podeu veure la presentació al web de la ICHN).


5.  Aprovació dels nous socis  

El president reprèn la paraula i presenta en pantalla el llistat de nous socis del 2008. Els assistents comproven el llistat i aquest queda aprovat sense comentaris. A continuació informa sobre els socis que han causat baixa durant el 2008.

Relació daltes de socis durant el 2008

Francesc Xavier Almirall Vallès

Francesca Marín Valdés

Hilari Álvarez Vázquez

M. Carme Martin Egea

Jaume Arnau Cerdan

Aurora Massip Treig

Ferran Arumí Domínguez

Amadeo Molina López

Associació d’Amics del Museu de Ciències Naturals de Barcelona

Julian Muñoz Llorente

Francesc Balaguer i Burillo

Oriol Muntané Llaveria

Mercè Berga Quintana

Objectiu Natura - Ass. Fotògrafs de Natura de Catalunya

Josep Borràs Camarasa

Pau Ortiz i Santamaria

Roberto Bueno Hernández

Parc Natural dels Ports

Antoni   Canals  i Gelada

Jordi Pérez Sánchez

Ernest Costa i Savoia

Joan Pibernat i Vinyets

Miguel Cubell Argilés

Montserrat Raurell Solà

Anna de las Heras Cisa

Anna Ribera Crusafont

Màrius Domingo de Pedro

Jordi Rofes Cases

Inga Drake i Martín

Pol Rofes Masip

Joan Estrada Bonell

Ignasi Rovira Casadevall

Jep Flaqué Ferrús

Jaume Rovira Llovet

Mercè Font Brucart

Albert Ruhí i Vidal

Albert Fornells Domingo

David Serrano Alarcón

Fundació Privada Carl Faust

F. Xavier Solé Guimerà

Ruth Garcia Fernández

Tomàs Solsona i Bonnin

Joan Guillamat Castells

Joan Ramon Torrilla Guio

Enric Hernández López

Marta Trujillo Puig

Tania Jiménez Palomar

Ángeles Vera Guijarro

Marina Stella Lee

Paloma Vicente Vives

M. Rosa Marcel Segura

Miquel Vivet Farré

 

Relació de baixes de socis durant el 2008

Jordi Adsuar i Tarinas

Pere Mestre i Raventós

Jordi Arumí i Domínguez

Eduvigis Moreno i Soler

Thierry Backeljau

Museu de Vilafranca

Cecília Cardús i Ros

Pere Oms Molist

Joan Centelles i Morte

Josep Pannon i Pallarolas

Marcela Chinchilla Sánchez

José Luís Peñalver Pérez

Florenci Codina i Reig

Mireia Perera i Orriols

Jordi Codina i Teixidor

Eva Perisé i Ferrero

Sara Colàs Lafuerza

Lluís Pomar i Gomà

Francesc  A. Comín i Sebastian

Pere Prats i Trinidad

Eneko Díaz Meñaka

Josep Ribas i Pallisera

Josepa Domènec i Ponsoda

Alícia Ribera i Vicente

Enric Errando i Mariscal

Jaume Rios i Calvet

Ponç Feliu i Latorre

Josep M. Rocamora i Ramonet

Ferran Ferrer i Marco

Eduard Rosès i Sala

Joan Ferrer i Riu

Valentí Rull del Castillo

Lluís Filba i Esquerra

M. Teresa Sasal I Lasaosa

M. Teresa Font i Amigó

Manuel Suárez i García

Anna Galdeano i Carme

David Suñer i Escriche

Jaume Gallego i Berenguer

Joaquim Teixidor i Casademont

Raquel Garcia Arrastia

Camil Torras i Casals

Frederic Horta i Almaraz

Teresa Vegas Vilarrúbia

M. Fernanda Huelin i Trillo

Antoni Vilaseca i Tomàs

Neus Ibáñez Cortina

Antoni Viñes i Parès

Paula Lladró Folgado

Salvador Vives i Jorba

 

6. Elecció dels nous càrrecs del Consell Directiu     

Aquest any calia renovar els càrrecs de vicepresident i de secretari. Tot i que només hi havia una candidatura, es procedí a la votació. 

Dels 32 vots emesos (inclosos els vots per correu), la totalitat votà la candidatura i per tant el consell directiu quedà constituït de la manera següent:

Presidència Josep M. Ninot i Sugrañes
Vicepresidència Xavier Escuté i Gasulla
Secretaria Moisès Guardiola i Bufí
Tresoreria Marc Martín Pérez
Vocalies  Òscar Alomar i Kurz
  Roser Campeny i Valls
  Pere Luque Pino
  Núria Morral Nadal
  Oriol Oms i Llobet
  Joan Pino i Vilalta
  Delfí Sanuy i Castells
  Florenci Vallès i Sala

Vicepresidència                                                            
Un cop finalitzada la votació i el recompte, el president agraeix als dos vocals sortints, Xavier Sabaté i Delfí Sanuy la tasca feta i dóna la benvinguda al nou vocal i als membres del consell que canvien de càrrec. 

 

 

7. Torn obert de paraules

Per acabar, es comenta que pel 2010 es preveu convocar l’assemblea el primer trimestre de l’any per no deixar passar tants mesos entre el tancament de l’any i la reunió general de socis.

 

Sense res més a comentar, es dóna per acabada l’Assemblea General 2009 cap a les nou del vespre.

 

                                                                                                                                         

Xavier Escuté i Gasulla                                      Amb el vist i plau del president:
Secretari sortint                                                Josep Maria Ninot i Sugrañes